پیام نور.

برای شرکت در آزمون، آن را خریداری نمایید...

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

راهنمای جستجو

عنوان: حقوق اداری 1


رشته/کد: حقوق - 1223031


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: حقوق اداری 2


رشته/کد: حقوق - 1223035


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: حقوق اساسی 1


رشته/کد: حقوق، حقوق بین الملل - 1223022


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: حقوق اساسی 2


رشته/کد: حقوق - 1223030


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


400 تومان

خرید مشاهده

40 سوال

عنوان: حقوق بیمه


رشته/کد: حقوق - 1223063


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


200 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: حقوق بین الملل خصوصی 1


رشته/کد: حقوق - 1223044


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: حقوق بین الملل عمومی 1


رشته/کد: حقوق ، حقوق بین الملل - 1223025


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ارشد، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: حقوق بین الملل عمومی 2


رشته/کد: حقوق ، حقوق بین الملل - 1223037


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ارشد، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: حقوق تجارت 1 اشخاص


رشته/کد: حقوق - 1223029


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


200 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: حقوق تجارت 2


رشته/کد: حقوق - 1223040


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

سبد خریدجمع کل: 0 تومان