پیام نور.

برای شرکت در آزمون، آن را خریداری نمایید...

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

راهنمای جستجو

عنوان: حقوق جزای اختصاصی 1


رشته/کد: حقوق، حقوق جزا و جرم شناسی 123034


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ارشد، نیمسال اول


400 تومان

خرید مشاهده

40 سوال

عنوان: حقوق جزای بین الملل ایران


رشته/کد: حقوق - 1223180


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


200 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: حقوق جزای عمومی 1


رشته/کد: حقوق، حقوق بین الملل، حقوق جزا و جرم شناسی - 1223021


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ارشد، نیمسال اول


400 تومان

خرید مشاهده

40 سوال

عنوان: حقوق جزای عمومی 2


رشته/کد: حقوق - 1223024


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: حقوق جزای عمومی 3


رشته/کد: حقوق - 1223028


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: حقوق در مدد کاری، حقوق کار


رشته/کد: حقوق - علوم اجتماعی (مدد کاری اجتماعی ) 122165 - علوم اجتماعی( برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) 1222194 - حقوق - 1223045


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: حقوق سازمانهای بین الملل


رشته/کد: حقوق - 1223055


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: متون حقوق 2 زبان خارجی تخصصی


رشته/کد: حقوق - 1212178


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت از محجورین


رشته/کد: حقوق - 1223023


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


200 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت


رشته/کد: حقوق ، حقوق خصوصی - 1223027


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ارشد، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

سبد خریدجمع کل: 0 تومان