پیام نور.

برای شرکت در آزمون، آن را خریداری نمایید...

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

راهنمای جستجو

عنوان: حقوق مدنی 5 خانواده


رشته/کد: حقوق - 1223041


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


400 تومان

خرید مشاهده

40 سوال

عنوان: حقوق مدنی 6 عقود معین


رشته/کد: حقوق خصوصی - حقوق - 1223047


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ارشد، نیمسال اول


400 تومان

خرید مشاهده

40 سوال

عنوان: حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت وارث


رشته/کد: حقوق - 1223059


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


400 تومان

خرید مشاهده

40 سوال

عنوان: رویه قضایی


رشته/کد: حقوق - 1223057


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


200 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: قواعد فقه 1


رشته/کد: حقوق - 1220293


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: قواعد فقه 2


رشته/کد: حقوق - 1220295


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


200 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: کیفر شناسی


رشته/کد: حقوق - 1223038


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


200 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: مالیه عمومی


رشته/کد: حقوق - 1221038


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: متون فقه 1


رشته/کد: حقوق - 1220288


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: متون فقه4


رشته/کد: حقوق - 1220292


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

سبد خریدجمع کل: 0 تومان