پیام نور.

برای شرکت در آزمون، آن را خریداری نمایید...

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

راهنمای جستجو

عنوان: دانش خانواده و جمعیت


رشته/کد: عمومی علوم انسانی 123043


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: زبان خارجی


رشته/کد: عمومی علوم انسانی 1212256


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: فارسی عمومی - دانشپذیری فارسی


رشته/کد: فارسی- عمومی علوم انسانی- 1213216 - 1213210


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، نیمسال اول


400 تومان

خرید مشاهده

40 سوال

عنوان: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران


رشته/کد: عمومی علوم انسانی 1229128


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی


رشته/کد: عمومی علوم انسانی 1211411


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: ورزش 1


رشته/کد: عمومی علوم انسانی 1215428


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: انقلاب اسلامی ایران


رشته/کد: عمومی علوم پایه - 1220424


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: آشنایی با دفاع مقدس


رشته/کد: عمومی علوم انسانی - 1212400


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی


رشته/کد: عمومی علوم پایه - 1223174


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: آیین زندگی - اخلاق کاربردی


رشته/کد: عمومی علوم پایه - 123027


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

سبد خریدجمع کل: 0 تومان