پیام نور.

برای شرکت در آزمون، آن را خریداری نمایید...

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

راهنمای جستجو

عنوان: اندیشه اسلامی 1


رشته/کد: عمومی علوم انسانی -1233030


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: اندیشه اسلامی 2


رشته/کد: عمومی علوم انسانی -1233031


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: اندیشه سیاسی امام خمینی


رشته/کد: عمومی علوم انسانی -1220479


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: انقلاب اسلامی ایران


رشته/کد: عمومی علوم انسانی -1220434


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


رشته/کد: عمومی علوم انسانی -1223175


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: آیین زندگی (اخلاق کاربردی)


رشته/کد: عمومی علوم انسانی -1220433


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: تربیت بدنی


رشته/کد: عمومی علوم انسانی -1215427


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: تفسیر موضوعی قرآن


رشته/کد: عمومی علوم انسانی -123032


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

سبد خریدجمع کل: 0 تومان