پیام نور.

برای شرکت در آزمون، آن را خریداری نمایید...

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

راهنمای جستجو

عنوان: مقدمه علم حقوق


رشته/کد: حقوق - حقوق بین الملل - 1223020


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: اصول سازمان و مدیریت، اصول مدیریت ، اصول مدیریت و سازماندهی، اصول و مبانی مدیریت ، مبانی سازمان و مدیریت


رشته/کد: مدیریت جهانگردی -1218007 - مدیریت دولتی -مدیریت صنعتی -1218064 - حسابداری-1218091 - علم اطلاعات و دانش شناسی -1218096-مدیریت فناوری- 1218026 -مهندسی فناوری اطلاعات-1218099- مهندسی صنایع -121820-علوم اقتصادی -1218182- علو م اجتماعی -122145- علوم ارتباطات اجتماعی -1222310


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ارشد، نیمسال اول


400 تومان

خرید مشاهده

40 سوال

عنوان: اصول علم اقتصاد2-اصول علم اقتصاد 2(کلان -جهانگردی)-اقتصاد کلان


رشته/کد: مدیریت جهانگردی-1221003- مدیریت دولتی-1221006 - مدیریت صنعتی-1221012 - حسابداری-1221019-مدیریت بازرگانی -1221027-علوم اقتصادی - حسابداری -مدیریت بازرگانی -مدیریت جهانگردی -1221032


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


400 تومان

خرید مشاهده

40 سوال

عنوان: اقتصاد توسعه- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی


رشته/کد: جغرافیا و برنامه ریزی- 1216016 - حسابداری -1221021 - علوم اقتصادی چند بخشی - مدیریت بازرگانی - مدیریت دولتی -مدیریت صنعتی - مدیریت جهانگردی - علوم اقتصادی - 1221099- 1221028


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


400 تومان

خرید مشاهده

40 سوال

عنوان: اوقات فراغت


رشته/کد: مدیریت جهانگردی - جهانگردی - 1218005


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: آداب سفر در اسلام


رشته/کد: مدیریت جهانگردی- مدیریت جانگردی (چند بخشی) - 1218013


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: آشنایی با موزه های جهانگردی - آشنایی با موزه های ایران


رشته/کد: مدیریت جهانگردی - 1218018 - مدیریت (چند بخشی) 1239016


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی - آمار و احتمالات - آمار و کاربرد آن در مدیریت


رشته/کد: مدیریت صنعتی- 111111- مدیریت دولتی - 117009- حسابداری-117018 - مدیریت بازرگانی( بازاریابی - بازرگانی بین الملل- مدیریت جهانگردی- 117089 - مدیریت جهانگردی -1218002-117086


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ارشد، نیمسال اول


400 تومان

خرید مشاهده

40 سوال

عنوان: آمار و کاربرد آن در مدیریت 2- کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی- کاربرد آمار در مدیریت


رشته/کد: مدیریت دولتی -1117010- مدیریت صنعتی- 117013 -مدیریت بازرگانی - 1117087


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


400 تومان

خرید مشاهده

40 سوال

عنوان: بازرگانی بین المللی- تجارت بین الملل


رشته/کد: مدیریت بازرگانی - 1218125-مدیریت بازرگانی چند بخشی -1235006


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


350 تومان

خرید مشاهده

35 سوال

سبد خریدجمع کل: 0 تومان