پیام نور.

برای شرکت در آزمون، آن را خریداری نمایید...

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

راهنمای جستجو

Next4746458765321Prev

عنوان: باستان شناسی ایران


رشته/کد: مدیریت جهانگردی- مدیریت جهانگردی چند بخشی - 1229003


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی - برسی اقتصادی طرحی صنعتی


رشته/کد: مدیریت صنعتی - 1218076 - مدیریت صنعتی چند بخشی - 1218271


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


350 تومان

خرید مشاهده

35 سوال

عنوان: بررسی مسائل اجتماعی ایران - تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران


رشته/کد: مدیریت جهانگردی - 1218022 - علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی) علوم اجتماعی ( پژو هشگری علوم اجتماعی) مدیریت جهانگردی - 1239015 - 1222036


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


400 تومان

خرید مشاهده

40 سوال

عنوان: برنامه ریزی توسعه جهانگردی


رشته/کد: مدیریت جهانگردی - 1218017 - مدیریت جهانگردی چند بخشی - 1239005


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان


رشته/کد: مدیریت بازرگانی چند بخشی - 1235016


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها - بهره وری و تجزیه و تحلیل در بخش صنعت


رشته/کد: مدیریت صنعتی - 1218080 - مدیریت صنعتی ( چند بخشی) 1238014


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: پول و ارز بانکداری - پول و بانکداری


رشته/کد: مهندسی کشاورزی - 1121039 - علوم اقتصادی - 1221093 - حسابداری - مدیریت بازرگانی - مدیریت دولتی - مدیریت صنعتی - مدیریت جهانگردی - 1214071


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


400 تومان

خرید مشاهده

40 سوال

عنوان: تاریخ فرهنگ ایران 1


رشته/کد: مدیریت جهانگردی - مدیریت جهانگردی ( چند بخشی) 1229001


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: تجارت الکترونیک 2


رشته/کد: مدیریت بازرگانی ( چند بخشی) 1235015


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


200 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: تجارت الکترونیک 1


رشته/کد: مدیریت بازرگانی ( چند بخشی) 1218149 - مدیریت بازرگانی - 1235012


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال
Next4746458765321Prev

سبد خریدجمع کل: 0 تومان