پیام نور.

برای شرکت در آزمون، آن را خریداری نمایید...

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

راهنمای جستجو

Next4746459876321Prev

عنوان: تجزیه تحلیل و طراحی سیستم - تجزیه و تحلیل سیستم


رشته/کد: مدیریت دولتی - 1218033 - مدیریت صنعتی - 1218071 - مدیریت بازرگانی - 1218124 - مدیریت فناوری اطلاعات -مدیریت بازرگانی -1235001


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ارشد، نیمسال اول


350 تومان

خرید مشاهده

35 سوال

عنوان: تصمیم گیری و تعیین خط مشی


رشته/کد: مدیریت دولتی - مدیریت دولتی چند بخشی - 1218040


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


350 تومان

خرید مشاهده

35 سوال

عنوان: جغرافیای جهانگردی ایران


رشته/کد: مدیریت جهانگردی ، مدیریت جهانگردی ( چند بخشی) 1216126


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: حسابرسی - حسابرسی 1


رشته/کد: حسابداری - 1214027 - مدیریت بازرگانی - 1214073 - علوم اقتصادی (نظری) مدیریت دولتی - مدیریت صنعتی - مدیریت جهانگردی - 1214077


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: حقوق تجارت


رشته/کد: مدیریت بازرگانی( چند بخشی) 1235008


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: حل مسئله و تفکر راهبردی


رشته/کد: مدیریت بازرگانی ( چند بخشی) 1235047


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: رفتار سازمانی - مدیریت رفتار سازمانی


رشته/کد: مدیریت جهانگردی - 1218010 - مدیریت دولتی - 1218032 - مدیریت صنعتی - 1218067 - علوم اقتصادی - حسابداری - مدیریت بازرگانی - مدیریت جهانگردی - 1218123


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ارشد، نیمسال اول


350 تومان

خرید مشاهده

35 سوال

عنوان: روابط صنعتی


رشته/کد: مدیریت صنعتی (چند بخشی) 1238001


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


400 تومان

خرید مشاهده

40 سوال

عنوان: روابط کار در سازمان


رشته/کد: مدیریت دولتی - مدیریت دولتی ( چند بخشی) 1218039


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


350 تومان

خرید مشاهده

35 سوال

عنوان: روش تحقیق - روش تحقیق در مدیریت - روشهای تحقیق و ماخذ شناسی


رشته/کد: مدیریت جهانگردی - 1218006 - مدیریت دولتی -مدیریت سیستمهای اطلاعاتی - 1218029 مدیریت صنعتی - 1218068 - حسابداری -1218092 - مدیریت بازرگانی


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ارشد، نیمسال اول


350 تومان

خرید مشاهده

35 سوال
Next4746459876321Prev

سبد خریدجمع کل: 0 تومان