پیام نور.

برای شرکت در آزمون، آن را خریداری نمایید...

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

راهنمای جستجو

عنوان: تربیت بدنی


رشته/کد: عمومی علوم پایه -1215431


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: تفسیر موضوعی قرآن


رشته/کد: عمومی علوم پایه - 1233028


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: تفسیر موضوعی نهج البلاغه


رشته/کد: عمومی علوم پایه - 1233039


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: حفظ جزء 30 قرآن کریم


رشته/کد: عمومی علوم انسانی- 1220657


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: دانش خانواده و جمعیت


رشته/کد: عمومی علوم پایه - 1233044


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: زبان خارجی


رشته/کد: عمومی علوم پایه - 1212255


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: فارسی


رشته/کد: عمومی علوم پایه - 1213209


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


400 تومان

خرید مشاهده

40 سوال

عنوان: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران


رشته/کد: عمومی علوم پایه - 1229127


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: ورزش 1


رشته/کد: عمومی علوم انسانی - 1215432


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم )


رشته/کد: عمومی علوم انسانی - 123033


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

سبد خریدجمع کل: 0 تومان