پیام نور.

برای شرکت در آزمون، آن را خریداری نمایید...

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

راهنمای جستجو

عنوان: اصول فقه 1


رشته/کد: حقوق، حقوق جزا و جرم شناسی -1220287


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ارشد، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: اصول فقه 2


رشته/کد: حقوق، حقوق جزا و جرم شناسی -1220290


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ارشد، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: آیین دادرسی کیفری1


رشته/کد: حقوق، حقوق جزا و جرم شناسی -1223043


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ارشد، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: آیین دادرسی مدنی 1


رشته/کد: حقوق-1223026


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: آیین دادرسی مدنی 2


رشته/کد: حقوق -1223042


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: آیین دادرسی مدنی 3


رشته/کد: حقوق، حقوق خصوصی - 1223053


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ارشد، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: پزشکی قانونی


رشته/کد: حقوق - 1223048


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


200 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: جامعه شناسی عمومی، مبانی جامعه شناسی


رشته/کد: تربیت معلم قرآن کریم - 1220542 - علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 1222067 - علم اطلاعات و دانش شناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی - 1222073 - حقوق علوم سیاسی - 1227002 - تاریخ - 1227017 - 1222078


1393-94، کارشناسی، کارشناسی ارشد، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: جرم شناسی


رشته/کد: حقوق - 1223033


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: حقوق تجارت 4


رشته/کد: حقوق - 1223061


1393-94، کارشناسی، نیمسال اول


300 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

سبد خریدجمع کل: 0 تومان