علوم و فنون تهران.

فهرست آزمونهای "پژوهش هنر" (فراگیر پیام نور)

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

Next21Prev

عنوان: آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران - سری 1


رشته/کد: پژوهش هنر


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران - سری 2


رشته/کد: پژوهش هنر


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: حکمت هنر اسلامی - سری 1


رشته/کد: پژوهش هنر - معماری


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: حکمت هنر اسلامی - سری 2


رشته/کد: پژوهش هنر - معماری


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1500 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: حکمت هنر اسلامی - سری 3


رشته/کد: پژوهش هنر - معماری


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1900 تومان

خرید مشاهده

38 سوال

عنوان: حکمت هنر اسلامی - سری 4


رشته/کد: پژوهش هنر - معماری


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1700 تومان

خرید مشاهده

34 سوال

عنوان: حکمت هنر اسلامی -سری 5


رشته/کد: پژوهش هنر - معماری


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1750 تومان

خرید مشاهده

35 سوال

عنوان: زبان تخصصی 1 - سری 1


رشته/کد: پژوهش هنر


1394-95، کارشناسی ارشد


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: زبان تخصصی 1 - سری 2


رشته/کد: پژوهش هنر


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: زبان تخصصی 1 - سری 3


رشته/کد: پژوهش هنر


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال
Next21Prev

سبد خریدجمع کل: 0 تومان