علوم و فنون تهران.

فهرست آزمونهای "(حسابداری)" (فراگیر پیام نور)

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

Next21Prev

عنوان: حسابداری دولتی پیشرفته - ( بخش عمومی) سری 1


رشته/کد: (حسابداری)


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1500 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: حسابداری دولتی پیشرفته - ( بخش عمومی) سری 2


رشته/کد: (حسابداری)


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: حسابداری دولتی پیشرفته - ( بخش عمومی) سری 3


رشته/کد: (حسابداری)


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1250 تومان

خرید مشاهده

25 سوال

عنوان: حسابداری مدیریت - سری 1


رشته/کد: (حسابداری)


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1250 تومان

خرید مشاهده

25 سوال

عنوان: حسابداری مدیریت - سری 2


رشته/کد: (حسابداری)


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1250 تومان

خرید مشاهده

25 سوال

عنوان: حسابداری مدیریت - سری 3


رشته/کد: (حسابداری)


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1250 تومان

خرید مشاهده

25 سوال

عنوان: حسابداری مدیریت - سری 4


رشته/کد: (حسابداری)


1394-95، کارشناسی ارشد


1250 تومان

خرید مشاهده

25 سوال

عنوان: حسابداری مدیریت - سری 5


رشته/کد: (حسابداری)


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1250 تومان

خرید مشاهده

25 سوال

عنوان: حسابداری مدیریت - سری 6


رشته/کد: (حسابداری)


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1250 تومان

خرید مشاهده

25 سوال

عنوان: حسابرسی پیشرفته (فلسفه حسابداری- از فصل 1 تا 3) - سری 1


رشته/کد: (حسابداری)


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1900 تومان

خرید مشاهده

38 سوال
Next21Prev

سبد خریدجمع کل: 0 تومان