علوم و فنون تهران.

فهرست آزمونهای "مدیریت دولتی" (فراگیر پیام نور)

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

Next21Prev

عنوان: مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته - سری 1


رشته/کد: مدیریت دولتی - مدیریت بازرگانی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته - سری 2


رشته/کد: مدیریت دولتی - مدیریت بازرگانی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته - سری 3


رشته/کد: مدیریت دولتی - مدیریت بازرگانی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته - سری 1


رشته/کد: مدیریت دولتی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1500 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: مدیریت منابع انسانی پیشرفته - سری 1


رشته/کد: مدیریت دولتی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1500 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: مدیریت منابع انسانی پیشرفته - سری 2


رشته/کد: مدیریت دولتی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1500 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: مدیریت منابع انسانی پیشرفته - سری 3


رشته/کد: مدیریت دولتی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1500 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: مدیریت منابع انسانی پیشرفته - سری 4


رشته/کد: مدیریت دولتی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1500 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: مدیریت منابع انسانی پیشرفته - سری 5


رشته/کد: مدیریت دولتی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1500 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: مدیریت منابع انسانی پیشرفته - سری 6


رشته/کد: مدیریت دولتی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1650 تومان

خرید مشاهده

33 سوال
Next21Prev

سبد خریدجمع کل: 0 تومان