علوم و فنون تهران.

فهرست آزمونهای "مدیریت رسانه" (فراگیر پیام نور)

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

عنوان: اصول مدیریت اسلامی - سری 1


رشته/کد: مدیریت آموزشی - مدیریت رسانه


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: اصول مدیریت اسلامی - سری 2


رشته/کد: مدیریت آموزشی - مدیریت رسانه


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1050 تومان

خرید مشاهده

21 سوال

عنوان: اصول مدیریت اسلامی - سری 3


رشته/کد: مدیریت آموزشی - مدیریت رسانه


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

سبد خریدجمع کل: 0 تومان