علوم و فنون تهران.

فهرست آزمونهای "مدیریت آموزشی" (فراگیر پیام نور)

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

Next21Prev

عنوان: اصول مدیریت اسلامی - سری 1


رشته/کد: مدیریت آموزشی - مدیریت رسانه


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: اصول مدیریت اسلامی - سری 2


رشته/کد: مدیریت آموزشی - مدیریت رسانه


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1050 تومان

خرید مشاهده

21 سوال

عنوان: اصول مدیریت اسلامی - سری 3


رشته/کد: مدیریت آموزشی - مدیریت رسانه


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: اصول برنامه ریزی آموزشی - سری 1


رشته/کد: مدیریت آموزشی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: اصول برنامه ریزی آموزشی - سری 2


رشته/کد: مدیریت آموزشی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: اصول برنامه ریزی آموزشی - سری 3


رشته/کد: مدیریت آموزشی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: نظارت و راهنمایی آموزشی - سری 1


رشته/کد: مدیریت آموزشی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: نظارت و راهنمایی آموزشی - سری 2


رشته/کد: مدیریت آموزشی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: نظارت و راهنمایی آموزشی - سری 3


رشته/کد: مدیریت آموزشی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: مکاتب فلسفی و آرای تربیتی - سری 1


رشته/کد: مدیریت آموزشی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال
Next21Prev

سبد خریدجمع کل: 0 تومان