علوم و فنون تهران.

فهرست آزمونهای "روانشناسی عمومی" (فراگیر پیام نور)

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

عنوان: روان شناسی عمومی پیشرفته - سری 1


رشته/کد: روانشناسی عمومی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: روان شناسی عمومی پیشرفته - سری 2


رشته/کد: روانشناسی عمومی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: روان شناسی عمومی پیشرفته - سری 3


رشته/کد: روانشناسی عمومی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: روان شناسی اجتماعی پیشرفته - سری 1


رشته/کد: روانشناسی عمومی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: روان شناسی اجتماعی پیشرفته - سری 2


رشته/کد: روانشناسی عمومی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: روان شناسی اجتماعی پیشرفته - سری 3


رشته/کد: روانشناسی عمومی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: متون تخصصی - سری 1


رشته/کد: روانشناسی عمومی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: متون تخصصی - سری 2


رشته/کد: روانشناسی عمومی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: متون تخصصی - سری 3


رشته/کد: روانشناسی عمومی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

سبد خریدجمع کل: 0 تومان