علوم و فنون تهران.

فهرست آزمونهای "مدیریت بازرگانی" (فراگیر پیام نور)

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

عنوان: مدیریت استراتژیک پیشرفته - سری 1


رشته/کد: مدیریت بازرگانی - مدیریت MBA - مدیریت اجرایی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1250 تومان

خرید مشاهده

25 سوال

عنوان: مدیریت استراتژیک پیشرفته - سری 2


رشته/کد: مدیریت بازرگانی - مدیریت MBA - مدیریت اجرایی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1250 تومان

خرید مشاهده

25 سوال

عنوان: مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته - سری 1


رشته/کد: مدیریت دولتی - مدیریت بازرگانی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته - سری 2


رشته/کد: مدیریت دولتی - مدیریت بازرگانی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: مدیریت استراتژیک پیشرفته - سری 3


رشته/کد: مدیریت بازرگانی - مدیریت MBA - مدیریت اجرایی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1250 تومان

خرید مشاهده

25 سوال

عنوان: مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته - سری 3


رشته/کد: مدیریت دولتی - مدیریت بازرگانی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: تئوریهای مدیریت پیشرفته ( تئوری های سازمانها) سری 1


رشته/کد: مدیریت بازرگانی - مدیریت MBA


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: زبان تخصصی - سری 1


رشته/کد: مدیریت بازرگانی - مدیریت اجرایی- مدیریت MBA


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: زبان تخصصی - سری 2


رشته/کد: مدیریت بازرگانی - مدیریت اجرایی- مدیریت MBA


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

سبد خریدجمع کل: 0 تومان