علوم و فنون تهران.

فهرست آزمونهای "روانشناسی بالینی" (فراگیر پیام نور)

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

عنوان: نظریه های روان درمانی - سری 1


رشته/کد: روانشناسی بالینی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: نظریه های روان درمانی - سری 2


رشته/کد: روانشناسی بالینی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: نظریه های روان درمانی - سری 3


رشته/کد: روانشناسی بالینی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: نظریه های شخصیت - سری 1


رشته/کد: روانشناسی بالینی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: نظریه های شخصیت - سری 2


رشته/کد: روانشناسی بالینی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1250 تومان

خرید مشاهده

25 سوال

عنوان: نظریه های شخصیت - سری 3


رشته/کد: روانشناسی بالینی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1250 تومان

خرید مشاهده

25 سوال

سبد خریدجمع کل: 0 تومان