کنکور کارشناسی ارشد حقوق.

برای شرکت در آزمون، آن را خریداری نمایید...

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

رشته/کد: حقوق 1126


سراسری، 1394، کارشناسی ارشد ناپیوسته، داخل


3100 تومان

خرید مشاهده

310 سوال

رشته/کد: حقوق - 1126


سراسری، 1392، کارشناسی ارشد ناپیوسته، داخل


3200 تومان

خرید مشاهده

320 سوال

سبد خریدجمع کل: 0 تومان