علوم و فنون تهران.

فهرست آزمونهای "آموزش زبان انگلیسی" (فراگیر پیام نور)

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

Next21Prev

عنوان: اصول روش تدریس زبان های خارجه - سری 1


رشته/کد: آموزش زبان انگلیسی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


2200 تومان

خرید مشاهده

44 سوال

عنوان: اصول روش تدریس زبان های خارجه - سری 2


رشته/کد: آموزش زبان انگلیسی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1500 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: اصول روش تدریس زبان های خارجه - سری 3


رشته/کد: آموزش زبان انگلیسی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: نگارش پیشرفته - سری 1


رشته/کد: آموزش زبان انگلیسی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: مسائل زبان شناسی - سری 1


رشته/کد: آموزش زبان انگلیسی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1500 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: مسائل زبان شناسی - سری 2


رشته/کد: آموزش زبان انگلیسی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1500 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: آوا شناسی آموزشی - سری 1


رشته/کد: آموزش زبان انگلیسی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1500 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: آوا شناسی آموزشی - سری 2


رشته/کد: آموزش زبان انگلیسی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1500 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: آوا شناسی آموزشی - سری 3


رشته/کد: آموزش زبان انگلیسی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1500 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: آوا شناسی آموزشی - سری 4


رشته/کد: آموزش زبان انگلیسی


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1500 تومان

خرید مشاهده

30 سوال
Next21Prev

سبد خریدجمع کل: 0 تومان