کنکور انسانی.

برای شرکت در آزمون، آن را خریداری نمایید...

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

رشته/کد: علوم انسانی - 311C


سراسری، 1393، کارشناسی، داخل


2800 تومان

خرید مشاهده

280 سوال

رشته/کد: علوم انسانی - C


سراسری، 1393، کارشناسی، خارج


2800 تومان

خرید مشاهده

280 سوال

رشته/کد: علوم انسانی - 311A - 320A


سراسری، 1392، کارشناسی، داخل


2800 تومان

خرید مشاهده

280 سوال

سبد خریدجمع کل: 0 تومان