علوم و فنون تهران.

فهرست آزمونهای "مهندسی عمران (مدیریت ساخت)" (فراگیر پیام نور)

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

Next21Prev

عنوان: مدیریت پروژه - سری 1


رشته/کد: مهندسی عمران (مدیریت ساخت)


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1250 تومان

خرید مشاهده

25 سوال

عنوان: مدیریت پروژه - سری 2


رشته/کد: مهندسی عمران (مدیریت ساخت)


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: مدیریت پروژه - سری 3


رشته/کد: مهندسی عمران (مدیریت ساخت)


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: مدیریت پروژه - سری 4


رشته/کد: مهندسی عمران (مدیریت ساخت)


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1250 تومان

خرید مشاهده

25 سوال

عنوان: مدیریت پروژه - سری 5


رشته/کد: مهندسی عمران (مدیریت ساخت)


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1200 تومان

خرید مشاهده

24 سوال

عنوان: مدیریت مالی و حسابداری پروژه- سری 1


رشته/کد: مهندسی عمران (مدیریت ساخت)


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1500 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: مدیریت مالی و حسابداری پروژه- سری 2


رشته/کد: مهندسی عمران (مدیریت ساخت)


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1500 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: مدیریت مالی و حسابداری پروژه- سری 3


رشته/کد: مهندسی عمران (مدیریت ساخت)


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1500 تومان

خرید مشاهده

30 سوال

عنوان: مدیریت استراتژیک پروژه - سری 1


رشته/کد: مهندسی عمران (مدیریت ساخت)


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال

عنوان: مدیریت استراتژیک پروژه - سری 2


رشته/کد: مهندسی عمران (مدیریت ساخت)


1394-95، کارشناسی ارشد ناپیوسته


1000 تومان

خرید مشاهده

20 سوال
Next21Prev

سبد خریدجمع کل: 0 تومان